• grievance.snc@gmail.com
  • ০৩৬১-২৩৩৩৬০৩ / ০৩৬১-২৩৩৩৬০৪
  • aaas.sncassam@gmail.com
  • OEȬ±˘ Ùˬoe ১৮০০ ১০২ ৭৪৮০

অতল অমৃত অভিযান সোসাইটি

News and Updates

Download Document

’Ȭ˘ ’˜‘Ó¬ ’øˆ¬°±Ú

æÃòü±ñ±1í1, ¿ÂõËúø¸ÍßÁ ðÿ1^ Î|íÏ1 ßÁùɱí1 Âõ±ËÂõ ¦¤±¦šÉ üÅ1ŽÂ±1 ëÂ×ÂóýÃñ1 ¿ðÃûþ±îÂÍßÁ ö±ù ëÂ×Âó±ûþ Õ±1n¸ ¿ßÁ ýÃÃ’Âõ ÂÂó±Ë1•¼ ÷±òòÏûþ ÷ÅàÉ÷LaÏ ÀüÂõDZòµ Îü±Ëí±»±ù Îðû1 ¿òËðÇÃúî Õü÷ äÂ1ßÁ±Ë1Ãà ý×ÃÃûþ±1 æÃòü±ñ±1íßÁ ÕéÂù Õ÷Ôî տöÂû±ò [Õ Õ Õ] ò±÷1 ¦¤±¦šÉ ¿ò(‏‏ûþî± ›¶ðñò ÕÒ±ä¿òî ü±÷¿1 Îù±»±1 Âõ±ËÂõ Õ±™L¿1ßÁî±Ë1 Õ±ðÃ1¿í æÃò±ý×ÃÃËåü Ûûþ± Û¿é ¿ä¿ßÁÈü± üÅ1ŽÂ± Õ±Òä¿ò û±1 ÁZ±1± ð¿1^ üÏ÷±Ë1à±1 îÂù1 Õ±1n¸ ¿ò¥§ Õ±ûþ1 Î|íÏ1 Îù±ßÁüßÁù1 Âõ±ËÂõ òáðÿÂõýÃÃÏò ¿ä¿ßÁÈü± Îü»± Õ±áÂõËìÂÿ±»± ýÃ’ÃÂõ¼ Ûý×Ãà տöÂò» Õ±Òä¿ò àò1 ëÂ×ËVúÉ ýÃÃ’ù Îû, ¿ò¿VÇ©† ÂóX¿îÂË1 ÎßÁîÂËÂõ±1 æÿéÂù Î1±á1 ¿ä¿ßÁÈü± ÂõÉûþ ÂõýÃÃò1 ÎŽÂSî ÂõÉ»¦š± ßÁ¿1 Õü÷1 ðÿ1^ Î|íÏ1 æÃòî±ßÁ Õ¿ñßÁ ðÿ1^îÂ÷ Õ»¦š±1 Âó1± 1ŽÂ± ßÁ¿1 ÎîÂÝÒËù±ßÁ1 æÃÏ»ò û±Âóò ÷±òðÃG ëÂ×i§î ßÁ1±¼
Õü÷ äÂ1ßÁ±11 ßÁ±ûÇɱùûþ1 ÝË»Âõä±ý×ÃÃé Îä±»±1 Âõ±ËÂõ ý×ÃÃûþ±î ¿ßvÁßÁ ßÁ1ßÁ¼

’±°˛Å¶ú±Ú ˆ¬±1Ó¬ [õ¶Ò±Ú ˜Laoe ÊÃÚ ’±À1±·… OE°±ÊÃÚ±]

ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±1 ¤˝◊ø¬ı¯ΠÀ˚˛ ’ª·Ó¬ OE˚ õ∂±Ôø˜fl¡ ¶§±¶ö…1 ˚Ó¬Ú ¬ıÓ¬«˜±Ú õ∂Ê√ÚÚ, ˜±Ó‘¬Q, ÚªÊ√±Ó¬fl¡, ø˙q ’±1nΠ øfl¡À˙±1 ¶§±¶ö… ’±1nΠ ¸—S걘fl¡ OE1±·1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1˙oe˘ ’±1nΠ OE¸À˚˛ ˝◊˚˛±1 ›¬Û1Ó¬ ˜ÀÚ±À˚±· ø√ÀÂ√º ‰¬1fl¡±11 ‘√ø©ÜÓ¬ Î◊¬iß˚˛Ú1 ¬ı±À¬ı ¶§±¶ö… ¤fl¡ &1nΠQ¬Û”Ì« øˆ¬øM√, ¸2Â√ ˆ¬±1Ó¬ ¸˜‘øX ˆ¬±1Ó¬ (SWASTH BHARAT, SAMRIDDHA BHARAT) º ¸fl¡À˘±À1 ¬ı±À¬ı ¸±¬ı«Ê√ÚoeÚ ¶§±¶ö… OE¸ª±1 ¸≈ø¬ıÒ± õ∂√±Ú1 ¬ı±À¬ı ëë1±©Ü™oe˚˛ ¶§±¶ö… ÚoeøÓ¬ 2017íí1 ’ÒoeÚÓ¬ ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ˜±ÚÚoe˚˛ õ∂Ò±Ú ˜Laoe1 OEÚÓ‘¬QÓ¬ ëë’±˚˛≈É±Ú ˆ¬±1Ó¬íí (HEALTHY INDIA) ’±“‰¬øÚ ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ’¢∂Ìoe ˆ”¬ø˜fl¡± OE˘±ª± Δ˝√ÀÂ√º

GALLERY