’±“‰¬øÚ1 ø¬ı¯ΠÀ˚˛

’±˚˛≈É±Ú ˆ¬±1Ó¬ [õ∂Ò±Ú˜Laoe Ê√Ú ’±À1±·… OE˚±Ê√Ú±]

ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±1 ¤˝◊ø¬ı¯ΠÀ˚˛ ’ª·Ó¬ OE˚ õ∂±Ôø˜fl¡ ¶§±¶ö…1 ˚Ó¬Ú ¬ıÓ¬«˜±Ú õ∂Ê√ÚÚ, ˜±Ó‘¬Q, ÚªÊ√±Ó¬fl¡, ø˙q ’±1nΠ øfl¡À˙±1 ¶§±¶ö… ’±1nΠ ¸—S걘fl¡ OE1±·1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1˙oe˘ ’±1nΠ OE¸À˚˛ ˝◊˚˛±1 ›¬Û1Ó¬ ˜ÀÚ±À˚±· ø√ÀÂ√º

‰¬1fl¡±11 ‘√ø©ÜÓ¬ Î◊¬iß˚˛Ú1 ¬ı±À¬ı ¶§±¶ö… ¤fl¡ &1nΠQ¬Û”Ì« øˆ¬øM√, ¸2Â√ ˆ¬±1Ó¬ ¸˜‘øX ˆ¬±1Ó¬ (SWASTH BHARAT, SAMRIDDHA BHARAT) º ¸fl¡À˘±À1 ¬ı±À¬ı ¸±¬ı«Ê√ÚoeÚ ¶§±¶ö… OE¸ª±1 ¸≈ø¬ıÒ± õ∂√±Ú1 ¬ı±À¬ı ëë1±©Ü™oe˚˛ ¶§±¶ö… ÚoeøÓ¬ 2017íí1 ’ÒoeÚÓ¬ ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ˜±ÚÚoe˚˛ õ∂Ò±Ú ˜Laoe1 OEÚÓ‘¬QÓ¬ ëë’±˚˛≈É±Ú ˆ¬±1Ó¬íí (HEALTHY INDIA) ’±“‰¬øÚ ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ’¢∂Ìoe ˆ”¬ø˜fl¡± OE˘±ª± Δ˝√ÀÂ√º

Feature of Ayushman Bharat (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)(contd.)

Salient Features of Ayushman Bharat (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)
 • Ú·√ø¬ı˝√oeÚ ’±1nΠ fl¡±·Ê√ø¬ı˝√oeÚ ˆ¬±Àª õ∂ÀÓ¬…fl¡ ¬Ûø1˚˛±˘1 õ∂øÓ ¬ı¯Π«Ó¬ 5 ˘±‡ Ȭfl¡±Õ˘Àfl¡ ø‰¬øfl¡»¸± ¸≈ø¬ıÒ± ¸±„≈√ø1¬ıº
 • ¬Ûø1˚˛±˘1 ’±fl¡±11 OEfl¡±ÀÚ± ¸oe˜±¬ıXÓ¬± Ú±˝◊º
 • ESCROW ¤fl¡±Î◊¬∞Ȭ1 ¡Z±1± ’Ú≈√±Ú ˜≈fl¡ø˘º
 • ¬ıoe˜±, Ú…±¸ Ú±˝◊¬ı± ø˜ø|Ó¬ ¸—¶ö±1 ¡Z±1± õ∂Ì˚˛Úº
 • OEfl¡øffl¡ 1±øÊ√…fl¡ ’±1nΠ OEfl¡foe˚˛ ¬ıoe˜± ’±“‰¬øÚº
 • 1±øÊ√…fl¡ ’±“‰¬øÚ1 ˘·Ó¬ ø˜˘Úº

PM-JAY LAUNCH EVENT

PM-JAY SCHEME HEIGHLIGHTS
 • Launched on 23rd September 2018
 • Cover of Rs. 5 Lakh per family per year
 • Total 24 lakh SECC families eligible
 • Entitlement based benefits
 • Portability : Avail benefits across country
 • No Limit on Family Size
 • All Pre-Existing diseases covered

PM-JAY LAUNCH PHOTO

Contact Us